Shopping cart

0 Items ฿0.00
ภาษาอาเซียนที่คุณต้องรู้
สำนักพิมพ์ INSPAL
หมวด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
SKU B1612205
Sell price ฿179.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงคำศัพท์พื้นฐานในหมวดต่างๆ และบทสนทนาของภาษาอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นโดยการเก็บข้อมูลจากเจ้าของภาษาต่างๆ เนื้อหาจึงมีความถูกต้องในเรื่องคำศัพท์ การออกเสียง และโครงสร้างประโยค สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาต่างๆ และยังสามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย