Shopping cart

0 Items ฿0.00
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด กฏหมาย
SKU B14060017
Sell price ฿239.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

" หนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administra- tion)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถานการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวาง ด้วยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ ทั้งในด้าน • แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์หนึ่ง • พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ • ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ • องค์การและหลักการบริหารจัดการเบื้องต้น • พื้นฐานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน • รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา • แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและทางเลือกสาธารณะ • รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การเมือง และการบริหาร "