Shopping cart

0 Items ฿0.00
เกษตรพึ่งตนเองฯ
สำนักพิมพ์ ยิปซีกรุ๊ป
หมวด การเกษตรกรรม
SKU B1602180
Sell price ฿90.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

เกษตรแบบพอเพียง บนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเองและการเกื้อกูล เกษตรกรรมระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เรียนรู้จากแนวทางของเกษตรกรตัวจริง