Shopping cart

0 Items ฿0.00
การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด เศรษฐศาสตร์
SKU B15060033
Sell price ฿219.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารวมทั้งการดำเนินงานการให้ บริการ และการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งในด้านรายได้จากงบประมาณและจากภาษีอากรรวมทั้งการให้บริการ นอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือด้านรายจ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งงบลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ จำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "