Shopping cart

0 Items ฿0.00
การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด การบริหารงานบุคคล
SKU B15060034
Sell price ฿260.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาการบริหาร การพัฒนา โดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการ (Management Administration) และการบริหาร การพัฒนา (Development Administration) ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ • แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนา • การบริหารการพัฒนาของไทย : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการดำเนินงาน • ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของการบริหารการพัฒนาของไทย • แนวโน้มการบริหารการพัฒนาของไทย "