สงบร่มเย็นเป็นประโยชน์


ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์

หมวด : ศาสนาและปรัชญา

SKU : N0051200035ราคา : ฿81.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

รวมหลักคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม สงบเย็น และเป็นประโยชน์ จากพระไพศาล วิสาโล ชีวิตลุ่มลึกได้ก็เพราะมีปัญญาฉันใด จิตใจกว้างขวางได้ก็เพราะมีเมตตาฉันนั้น ปัญญาและเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลมีชวิตที่ดีงาม สมกับที่ท่านอาจาร์ยพุทธทาสเคยกล่าวว่า ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ สามารถเข้าถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง กล่าวได้ว่าจุดหมายของชีวิตคือการบ่มเพาะปัญญาและเมตตา เพื่อให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะเข้าถึงชีวิตที่ดีงาม ตามนัยดังกล่าว คำบรรยายทั้งแปดบทในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เห็นแนวทางได้เป็นอย่างดี