Shopping cart

0 Items ฿0.00
เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต ลิขิตได้ด้วยตัวเรา
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU N0051300084
Sell price ฿149.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

บุญ ทำแล้วไปไหน บุญ ทำเพื่อรอไปใช้ในโลกหน้า แล้วโลกนี้... เราเบิกบุญมาใช้ก่อนได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ชาวพุทธทั้งหลายสามารถเบิกบุญที่ฝากไว้ในโลกหน้าแบ่งมาใช้ในโลกนี้ก่อน เพื่อชีวิตที่รุ่ง ไม่ขัดสน