Shopping cart

0 Items ฿0.00

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
Market Your Way to Growth
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
หมวด บริหารธุรกิจ-การเงิน
SKU N0051300111
Sell price ฿234.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"ถ้าคุณคิดว่าธุรกิจของบริษัทไม่อาจเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำ การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ-8 เส้นทางสู่ชัยชนะ จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดนี้ บริษัทส่วนใหญ่ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์หนึ่งหรือสองแบบที่ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนที่โลกเราจะมีสภาพโลกาภิวัตน์และมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างมากมายเช่นทุกวันนี้ ในปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์สำคัญ 8 กลยุทธ์ที่อาจทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อีก"