ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่)


ผู้แต่ง : วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทวง
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น

หมวด : คอมพิวเตอร์

SKU : P0031200029ราคา : ฿131.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจเพิ่มเติม