Shopping cart

0 Items ฿0.00
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่)
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU P0031200029
Sell price ฿131.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจเพิ่มเติม