Shopping cart

0 Items ฿0.00
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ INSPAL
หมวด กฏหมาย
SKU EB19010009
Sell price ฿159.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"