Shopping cart

0 Items ฿0.00
คัมภีร์ผู้จัดการ *New Edition 2018
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด จิตวิทยา-การลงทุน
SKU EB19080148
Sell price ฿350.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผุ้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยทักษะในด้านการจ้างงาน และการดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณค่าจนถึงการโน้มน้าวจูงใจ และพัฒนาสมาชิกในทีม จาการเข้าใจงบการเงินทีสำคัญไปถึงการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทัังการตั้งเป้าหมายให้กับคนอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการอาชีพของคุณเอง โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทาง เพื่อช่วยคุณให้สามารถยืนอยุ่ ณ จุดสูงสุดในอาชีพได้ โดยเนื้อหาสาระทีสำคัญประกอบด้วย:     การพัมนาชุดทักษะที่สมบูรณ์สำหรับคุณ     การนำพาองค์การพ้นผ่านวิกฤติการณ์ใด ๆ     การจัการด้วยการกระจายงาน การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงการติดตามดูแลและการปรับปรุง     การประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวคุณเอง