Shopping cart

0 Items ฿0.00
เพื่อนร่วมโลก
สำนักพิมพ์ วิริยะธุรกิจ
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU B15060364
Sell price ฿136.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

บทความเหล่านี้ได้เคยรวมพิมพ์เป็นหนังสือสองเล่ม คือ ร่วมโลกเดียวกัน และเพื่อนร่วมโลก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แบคทีเรียไปจนถึงช้าง ทั้งในแง่ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และโลก ในแง่ที่บ่งชี้ถึงความมีสติปัญญาและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอันเป็นคุณสมบัติที่เราเคยคิดว่าเป็นของมนุษย์เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหาใช่สิ่งต้อยต้ำที่มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ แต่เป็นเพื่อนร่วมโลก