Shopping cart

0 Items ฿0.00
พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
สำนักพิมพ์ วิริยะธุรกิจ
หมวด ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
SKU B15060381
Sell price ฿384.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แต่ละช่วงเวลา ผ่านงานอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา 3 ประเภท คือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนัง งานพุทธศิลป์เหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงศรัทธาในพุทธศาสนาของคนไทย แต่ยังสะท้อนโลกทัศน์ ค่านิยม และเทคนิควิทยาการของผู้คนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญอีกประการของงานศิลปะ