พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แปลไทย-อังกฤษ The Labour Protection Act Update Thai-English


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวด : กฏหมาย

SKU : EB20110021ราคา : ฿160.00

เนื้อหาย่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แปลไทย-อังกฤษ แก้ไขถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562 The Labour Protection Act Update  Thai-English บทนิยาม  คำศัพท์กฎหมาย หมวด 1  บททั่วไป หมวด 2  การใช้แรงงานทั่วไป หมวด 3  การใช้แรงงานหญิง หมวด 4  การใช้แรงงานเด็ก หมวด 5  ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด หมวด 6  คณะกรรมการค่าจ้าง หมวด 7  สวัสดิการ หมวด 8  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวด 9  การควบคุม หมวด 10  การพักงาน หมวด 11  ค่าชดเชย หมวด 12  การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง หมวด 13  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หมวด 14  พนักงานตรวจแรงงาน หมวด 15  การส่งหนังสือ หมวด 16  บทกำหนดโทษ                บทเฉพาะกาล                อัตราค่าธรรมเนียม                เหตุผล   LABOUR  PROTECTION  ACT  B.E. 2541       Amented  by  No. 7  B.E. 2562 Definition Chapter  1   General Provisions Chapter  2   Employment of Labour in General Chapter  3   Employment of Women Chapter  4   Employment of Young Workers   Chapter  5   Wages, Overtime Pay, Holiday Pay and Holiday Overtime Pay Chapter  6   Wages Committee Chapter  7   Welfare Chapter  8   Occupational Safety, Health and Environment Chapter 9   Supervision Chapter 10  Suspension from Work Chapter 11  Severance Pay Chapter 12  Lodgment and Consideration of Complaints Chapter 13  Employees Welfare Fund Chapter 14  Labour Inspectiors Chapter 15  Delivery of Notices Chapter 16  Penalty Provisions