ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้ เพราะเข้าใจการใช้ชีวิต


ผู้แต่ง : ผู้กองเบนซ์.
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : ศาสนาและปรัชญา

SKU : EB22070004ราคา : ฿196.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  MD  ราคาปก  :  245  บาท 
ธรรมะ คือ ความจริงทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบผ่านการตรัสรู้ แล้วทรงกรุณาเผยแผ่ให้มหาชนได้มีโอกาสรู้ตามระดับชั้นของธรรมะ
มีตั้งแต่ เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดเมื่อมีผู้รู้ตามพระพุทธองค์ในระดับต่างๆ ก็มักจะเกิดปีติปราโมทย์แก่จิตใจของผู้นั้น เมื่อการตื่นทางใจเกิดขึ้นก็จะไม่กลับไปหลับใหลอีก
ผู้ตื่นในระดับต่างๆ มักปรารถนาให้ผู้อื่นได้ตื่นตามด้วยเช่นกัน เพราะเห็นแจ้งแล้วว่าพระธรรมคำสั่งสอน คือ ทางสายเอกแห่งความสันติสุขทั้งภายนอก
และภายในสองพันปีที่ผ่านมา การเผยแผ่ธรรมะ มีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป บ้างใช้คัมภีร์ บ้างใช้ตำรา บ้างใช้มุขปาฐะ บ้างใช้วิธีการอื่นๆ
เช่น การสอนแบบไม่สอนตามวิถีของเซน ทั้งนี้ตามแต่อัธยาศัยและฐานานุภาพของผู้ถ่ายทอด รวมถึงเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยในยุคที่โลกมีการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียก็เช่นกัน
การเผยแผ่ก็แตกต่างกันออกไปผมเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาธรรมะมาในรูปแบบดั้งเดิม คือศึกษาจากพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิ ผู้ซึ่งถ่ายทอดธรรมะด้วยความเรียบร้อยตามกรอบแห่งสมณสารูป
และศึกษาเพิ่มเติมจากคัมภีร์ ตำรา ถึงขนาดว่าลงทุนศึกษาภาษาบาลีด้วยตัวเอง จนกระทั่งมองเห็นข้อเสีย ผู้เขียนเปรียบของการศึกษาด้วยวิธีดั้งเดิม
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดธรรมะในโลกปัจจุบันอย่างมาก นั่นก็คือ รูปแบบวิธีการของการถ่ายทอดธรรมะตามไม่ทันรูปแบบและวิธีการเสพสื่อของผู้คนในโลกปัจจุบันไปเสียแล้ว นับวันธรรมะจะยิ่งถูกยกไว้อยู่บนหิ้ง ด้วยศัพท์แสงที่เข้าใจยาก ความหมายอันงดงามและถึงใจของคำบาลีทั้งหลายถูกจำกัดไว้แค่กำแพงวัดนั่นจึงเป็นจุดที่
ทำให้ผมเริ่มตระหนักถึงการที่คำสอนทางศาสนากำลังจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้น
ไม่เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน คนจะเก่าหรือจะใหม่ ทุกชีวิตจิตใจล้วนอยู่ภายใต้ธรรมะและควรมีธรรมะเป็นคุณสมบัติประจำใจทั้งสิ้นแต่ตอนที่ตระหนักเรื่องนี้นั้น
ผมเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร จึงไม่สามารถทำอะไรได้มากจนกระทั่งผมมีวาสนาได้พบกับพระอาจารย์ที่มีวิธีการถ่ายทอดธรรมะที่เป็นธรรมชาติ
ไม่มีศัพท์แสงแพรวพราว มีแต่ความเรียบง่ายจริงใจ อธิบายหัวข้อธรรมะต่างๆ อย่างถึงใจด้วยภาษาที่เป็นกันเอง ผมก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นทันที
ความศรัทธาที่มีในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นไปอีก หลังจากฝากตัวเป็นลูกศิษย์และติดตามท่านมานานพอ ผมก็เลยขอให้ท่านทำ
สื่อเผยแผ่ธรรมะที่เรียบง่ายและเป็นกันเองแบบที่ผมได้รับมาจากท่านให้แก่ผู้คนบ้าง 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com