นครหลวงพระบาง


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : ประวัติศาสตร์

SKU : EB24020053ราคา : ฿124.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ผู้เขียนได้เดินทางไปเมื องหลวงพระบางมาเป็นครั้งแรกเมื่ อสักสิบปีที่ผ่านมา แต่ความประทับใจยังคงติดตรึ งมาถึงบัดนี้ หลวงพระบางมีหลายสิ่งหลายอย่ างที่คล้ายคลึงกับนครเชียงใหม่ ของไทย เช่น วัดวาอาราม สำเนียงเสียงสนทนา ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียม รวมไปถึงด้านประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราได้ มาเยือนนครเชียงใหม่หรือยัง เสน่ห์ของหลวงพระบางอยู่ที่ การเดินทาง โดยเฉพาะทางรถยนต์ ทัศนียภาพสวยงามสองข้างทางวิถี ชีวิตของพี่น้องลาวที่อยู่กั นอยางเรียบง่าย สิ่งสำคัญหลวงพระบางเป็นเมืองพุ ทธเหมือนไทย มี วัดวาอารามแบบเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ นำเสน่ห์ที่น่าประทั บใจของหลวงพระบางมาเล่าสู่กันฟั ง เพื่อจะประกาศให้รู้ว่า หลวงพระบางไม่ต่างจากเครือญาติ ของไทยที่ห่างกันไกลกัน