Shopping cart

0 Items ฿0.00

เมื่อทำการ login เข้าสู่โปรแกรมแล้วพบข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อ Sever เพื่อเข้าใช้งานได้"

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

ปัญหา เมื่อทำการ login เข้าสู่โปรแกรมแล้วพบข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อ Sever เพื่อเข้าใช้งานได้"

วิธีการแก้ไข  ให้ทำการตรวจสอบเครื่องว่าได้ทำการาเชื่อมต่อเครือข่าย internet หรือไม่

ความเห็น

หน้าจอแสดง ไม่สามารถเชื่อมต่อ server

เรามีการต่อ Internet แต่ดูไม่ได้สำหรับ PC ที่2 

ใน PC แรกก็ดูไม่ได้ตามที่สอบถามทาง Line